《X战警:黑凤凰》海报配色方案配色表

主色调色卡配色方案
全部色彩代码配色卡
25,9,19 119,31,45 203,138,114 234,195,141 137,107,118 188,59,52 217,111,64 50,53,99 122,59,101 238,224,195 118,142,188 138,91,76 180,71,99 71,95,137 195,158,184 135,176,208 75,115,182 248,181,71 167,171,161 81,87,65
#190913 #771F2D #CB8A72 #EAC38D #896B76 #BC3B34 #D96F40 #323563 #7A3B65 #EEE0C3 #768EBC #8A5B4C #B44763 #475F89 #C39EB8 #87B0D0 #4B73B6 #F8B547 #A7ABA1 #515741
高光色配色方案
255,255,255 255,255,255 255,255,249 255,228,211
电影《X战警:黑凤凰》海报配色表
色彩RGB色彩Hex色彩色彩占比
■■■■■■ 25,9,19#19091348%
■■■■■■ 119,31,45#771F2D14%
■■■■■■ 203,138,114#CB8A728%
■■■■■■ 234,195,141#EAC38D7%
■■■■■■ 137,107,118#896B766%
■■■■■■ 188,59,52#BC3B344%
■■■■■■ 217,111,64#D96F403%
■■■■■■ 50,53,99#3235633%
■■■■■■ 122,59,101#7A3B653%
■■■■■■ 238,224,195#EEE0C32%
■■■■■■ 118,142,188#768EBC<1.0%
■■■■■■ 138,91,76#8A5B4C<1.0%
■■■■■■ 180,71,99#B44763<1.0%
■■■■■■ 71,95,137#475F89<1.0%
■■■■■■ 195,158,184#C39EB8<1.0%
■■■■■■ 135,176,208#87B0D0<1.0%
■■■■■■ 75,115,182#4B73B6<1.0%
■■■■■■ 248,181,71#F8B547<1.0%
■■■■■■ 167,171,161#A7ABA1<1.0%
■■■■■■ 81,87,65#515741<1.0%